Algemene voorwaarden in.pa.re. bv | empowering passionate leaders to success

1. Kristien Rogier, handelend onder de benaming in.pa.re. een rechtspersoon naar Belgisch recht gevestigd in de Heivelden 43 te 2861 O.L.V. WAVER en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW BE 0504.861.046, levert diensten op het gebied van ontwikkeling van groepen en individuen in de vorm van groepstrainingen, workshops, teamcoaching, individuele coachingtrajecten, alles zowel offline als online, en dit voor zowel bedrijven als particulieren onder deze algemene voorwaarden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen in.pa.re. bv |empowering passionate leaders to success en jou, de opdrachtgever. Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken vormen integraal deel van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn al van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.

3. Enkel overeenkomsten of afspraken gemaakt tussen Kristien Rogier of een door haar aangestelde, bevoegde derde en opdrachtgever zijn bindend ten aanzien van in.pa.re bv. in.pa.re. bv is in geen enkel geval gebonden door een overeenkomst die werd aangegaan tussen de opdrachtgever en een onbevoegde derde.

1. Tussen offerte en opdracht

1. Op vraag van de toekomstige opdrachtgever stellen wij een individuele offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen. Onze offertes voor het uitvoeren van de gevraagde opdrachten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven. Onze prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter.

2. Onze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending.

3. De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte. Wij gaan vervolgens aan de slag. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever, zoals het ondertekend terugsturen van een overeenkomst die is uitgebracht door in.pa.re bv. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig.

4. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig als de opdrachtgever en in.pa.re bv. hiertoe gezamenlijk beslissen. Als opdrachtgever begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding te allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor al uitgevoerde bijkomende werken.

2. Over de uitvoering van een opdracht

1. Met in.pa.re. bv samenwerken betekent vertrouwen op jarenlange professionele ervaring en uitgebreide kennis. Iedere opdracht zal aan een hoge kwaliteit worden afgewerkt. Iedere opdracht betreft echter steeds een inspanningsverbintenis, waarbij in.pa.re. bv niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin de dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

2. in.pa.re. bv beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, volgens, in overeenstemming met de oorspronkelijke opdracht of offerte. in.pa.re. bv kan hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht. in.pa.re. bv kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.

3. en vlotte medewerking van de opdrachtgever is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking
gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

4. De uitwerking van een opdracht kan desgevallend worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het overeengekomen tijdskader. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever over, van, voor de vorige opgeleverde deelopdracht. Wij zullen steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering. De goedkeuring van de deelopdracht zal worden vermoed als de opdrachtgever niet tijdig reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.

3. Onze tarieven en betalingsmodaliteiten

1. Onze gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. in.pa.re. bv kan de tarieven en prijzen te allen tijde wijzigen in geval van overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven.

3. in.pa.re. bv zal op uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen factureren. Als de opdrachtgever niet akkoord gaat met de ontvangen factuur wordt hij geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

4. Alle facturen van in.pa.re. bv zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 % per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 350 EUR en onverminderd het recht van in.pa.re. bv haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.

5. Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschotfactuur ten belope van 30 % op de totale waarde van de opdracht aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. in.pa.re.bv kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur. Voor bestellingen die online via de webshop werden geplaatst dient de betaling te zijn uitgevoerd én door in.pa.re. bv ontvangen op de rekening, vóór er wordt overgegaan tot levering van de diensten en/of producten.

6. in.pa.re. bv werd erkend als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille onder nummer DV.O213069. De inschrijver of opdrachtgever is gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de overheid alsook het naleven van ALLE KMOP wettelijke vereisten. De dienstverlener kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de KMOP vereisten door de inschrijver of opdrachtgever. Alle mogelijke kosten die de dienstverlener oploopt door het niet naleven door de inschrijver of opdrachtgever zullen ten laste van deze laatste vallen. Het niet van toepassing van tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als rechtsgeldige reden worden ingeroepen voor annulering of niet betaling van de inschrijving.

7. Alle door in.pa.re. bv gemaakte kosten in het kader van de bevestigde overeenkomst voor o.a. overnachting, catering, huur van materialen en accommodatie (vergaderruimte, beamer, flipchart, …) zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend a rato de kost van de verhurende instantie, tenzij de opdrachtgever hier rechtstreeks door de accommodatie voor gefactureerd wordt.Verplaatsingen van de trainer/coach naar een locatie waar de opdracht dient te worden uitgevoerd, zullen worden gefactureerd aan €0,50/km, voor zo ver deze verplaatsingen zich beperken binnen het Belgisch grondgebied. Voor verplaatsingen buiten België zullen de reële transportkosten worden doorberekend
(vluchten, taxi, trein, …), alsook de tijd die het de trainer/coach kost om zich te verplaatsen, heen en terug tussen de vaste verblijfplaats en de plaats van uitvoering.

8. Verplaatsingen van de trainer/coach naar een locatie waar de opdracht dient te worden uitgevoerd, zullen worden gefactureerd aan €0,50/km, voor zo ver deze verplaatsingen zich beperken binnen het Belgisch grondgebied. Voor verplaatsingen buiten België zullen de reële transportkosten worden doorberekend
(vluchten, taxi, trein, …), alsook de tijd die het de trainer/coach kost om zich te verplaatsen, heen en terug tussen de vaste verblijfplaats en de plaats van uitvoering.

4. Wat met de intellectuele eigendomsrechten?

1. Hierover kunnen we kort en duidelijk zijn. Beelden, schema’s, instructievideo’s, paswoorden, modellen, technieken, werkboeken en instrumenten of rapporten die zijn ontwikkeld, gebruikt en/of verleend door in.pa.re. bv voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven de eigendom van in.pa.re. bv

2. De opdrachtgever verkrijgt slechts het recht om werkboeken, paswoorden, instructievideo’s of rapporten binnen haar eigen organisatie te gebruiken voor die personen waarvoor de dienstverlening werd aangevraagd en goedgekeurd.. Openbaarmaking of het doorgeven van een of meerdere van deze zaken aan personen buiten de eigen organisatie én de overeengekomen opdracht, kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming door in.pa.re. bv

3. Alle door in.pa.re. bv gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Als er vragen resten over het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

5. Duur en beëindiging

1. Beide Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als één van hen de mening is toegedaan dat de uitvoering van de opdracht niet langer plaats kan hebben in overeenstemming met de bevestigde offerte of latere bijkomende opdrachtspecificatie. De beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever, geeft in.pa.re. bv het recht de betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte kosten te vorderen, tenzij hierrond een ander akkoord wordt bereikt.

2. Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden als de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

3. Als één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

4. in.pa.re. bv mag slechts gebruik maken van haar recht op voortijdige beëindiging als ten gevolge van feiten en omstandigheden buiten haar wil in alle redelijkheid de voltooiing van de opdracht niet van haar kan worden gevergd. Deze situatie omvat, maar is niet beperkt tot, overmacht, zwangerschap, hospitalisatie, et cetera. in.pa.re. bv houdt in deze situatie in ieder geval aanspraak op de betaling van de door haar geleverde prestaties tot op het moment van beëindiging. Partijen kunnen ook met onderling akkoord overeenkomen dat de uitvoering van de opdracht zal worden uitgesteld naar een latere datum.

5. Als de opdracht buiten de invloed van in.pa.re. bv niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

5.1 Deelname aan open in te schrijven workshops, trainingen of events: Annuleren van workshop, training of event deelname dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een brief te richten aan in.pa.re. bv, Heivelden 43, B- 2861 OLV WAVER en/of door een e-mail te versturen met als titel ‘annulatie’ naar in.pa.re. bv info@inpare.be.

In geval van annulering van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hiernavolgende vergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:

  • 25% van de standaardprijs exclusief toegestane bonussen of kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van het seminarie of voor web gebaseerde producten van zodra de inschrijving ondertekend is;
  • 100% van de standaardprijs exclusief toegestane bonussen of kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van het seminarie
  • 100% van de standaardprijs exclusief toegestane bonussen of kortingen in geval van annulering van web gebaseerde producten, na ontvangst van de toegangslink

Bij een annulatie op minder dan 30 dagen voor de start van het event, de opleiding en training, blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. U kunt wel een andere deelnemer (actief in dezelfde onderneming voor KMO-portefeuille) laten deelnemen of op een latere datum deelnemen aan een andere training van diezelfde kostprijs (niet bij gebruik van KMO-portefeuille).

5.2 In company workshops, trainingen of presentaties: Annuleren van de workshop, training of presentatie 

  • zonder bericht of binnen zeven (7) werkdagen voor aanvang geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten.
  • binnen de 4 weken voor aanvang geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 75% van de kosten.
  • binnen de 8 weken voor aanvang geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 50% van de kosten.

Enkel en alleen in samenspraak tussen opdrachtgever en in.pa.re. bv, kan er overeengekomen worden om bij annulering van een
programma(deel), (een deel van) het verschuldigde bedrag te gebruiken voor de uitvoering van een ander programma dat max. binnen een periode van 3 maanden na de annulering dient te worden uitgevoerd.

5.3 Coaching: Annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang, geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

5.4 Coachingtrajecten of in company trajecten: Na akkoord of ondertekening van het programmavoorstel of prijsvoorstel, geeft aanleiding tot betalingsplicht a rato van 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

6.

Het verschuiven van toegezegde uitvoeringsdata op vraag van de opdrachtgever,

  • kan tot 8 weken voor datum kosteloos.
  • zal indien aanvraag tot verschuiving gebeurt tussen de 8 weken en 4 weken voor afgesproken datum, aanleiding geven tot een meer facturatie van 25%.
  • zal indien aanvraag tot verschuiving gebeurt tussen de 4 weken en 1 week voor afgesproken datum, aanleiding geven tot een meer facturatie van 50%.
  • zal indien aanvraag tot verschuiving gebeurt minder dan 1 week voor afgesproken datum, aanleiding geven tot een meer facturatie van 75%.

De verschuiving mag maximaal over een periode van 3 maanden worden uitgesteld. Indien dit voor de opdrachtgever niet mogelijk is zal dat aanleiding geven tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

6. Hoe staat het met onze aansprakelijkheid?

1. in.pa.re. bv is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buiten contractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij in.pa.re. bv de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.

2. Wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. in.pa.re. bv is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

3. Als de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van in.pa.re. bv in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om in.pa.re. bv te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

4. In geval van overmacht is in.pa.re. bv gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht omvat de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

5. in.pa.re. bv kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schade verwekkende feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht.

7. Vertrouwelijkheid

1. in.pa.re. bv en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

8. Bepalingen over deze overeenkomst

1.in.pa.re. bv behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of belemmeren, van deelname uit te sluiten. Ook deelnemers die een activiteit uitoefenen die concurrerend is aan de activiteiten van in.pa.re. bv, kunnen worden uitgesloten van deelname. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan in.pa.re. bv

2. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil over de uitvoering van de overeenkomst zullen in.pa.re. bv en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Als het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

3. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub- )Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.

4. Wij kunnen onze rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijden overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.