Home Contact Sitemap Linked in

Programma´s

Hieronder vind je het aanbod opleidingsprogramma´s die buiten de opleidingen op maat vallen. Klik op de balkjes om meer te weten te komen.

Van medewerker tot manager

Medewerkers die voor het eerst een leiding gevende functie krijgen en dan meteen hun vroegere collega’s moeten aansturen zitten meestal met de vraag: Hoe doe je dat? In deze nieuwe functie word je in de praktijk geconfronteerd met uiteenlopende verwachtingen, vragen, problemen en knelpunten. Het vertrouwde klankbord van de collega’s is ineens verdwenen. Het wij-denken en doen moet genuanceerd worden en je moet als manager beslissingen nemen met, maar vaak ook zonder je medewerkers en in extremis ook tegen hun verwachtingen in. Je collega’s moeten wennen aan je nieuwe rol als leidinggevende. Er wordt van je verwacht dat je deze belangrijke verandering probleemloos doorstaat. Welke emoties kom ik tegen en wat doe ik er mee? Hoe maak ik als manager een goede start? Wat wordt er van mij verwacht? Hoe bereik je als manager samen met je team je doelstellingen? We hebben het over:Communiceren, motiveren, doelstellingen scherp stellen, afspraken maken, feedback geven, functionerings- en evaluatiegesprekken voeren, ...

Doelgroep
Mederwerkers die binnenkort doorgroeien naar een leidinggevende positie en hier weinig of geen ervaring in hebben. Jonge mangers die al een tijdje hun nieuwe functie waarnemen en nu vanuit de praktijk met een aantal people management gericht vragen zitten.

Motivatie van medewerkers

Als zaakvoerder, leidinggevende verwachten we van onze medewerkers dat ze het beste van zichzelf geven. In moeilijke periodes rekenen we er ook op dat ze 1 of meerdere tandjes extra bijsteken. Goede medewerkers zien we helemaal niet graag vertrekken. Integendeel, we gaan ervan uit dat zij meer verantwoordelijkheden opnemen, initiatief vertonen en jarenlang loyaal zijn aan ons bedrijf, onze afdeling. Hoe kunnen we als leidinggevende de loyaliteit, de inzet en de output van medewerkers positief beïnvloeden? Is geld het enige en juiste soelaas? Met de hulp van de heren A. Maslow en Hertzberg – gaan we op interactieve wijze op zoek naar het antwoord op deze en andere vragen rond het motiveren van mensen.

Doelgroep
Zaakvoerders, leidinggevenden die de effectivieit, de efficiëntie, de output, het resultaat van hun medewerkers positief willen beïnvloeden.

Communicatie de basis van elk succes?

Communicatie is een veel ingewikkelder proces dan wat het op het eerste zicht lijkt te zijn: het uitwisselen van informatie tussen een zender en ontvanger. Communicatie is ook de basis van al ons doen en laten in interactie met andere mensen, zowel privé als professioneel. Er zijn vele parameters die het proces en het resultaat ervan sterk kunnen beïnvloeden. Het is daarom zinvol zich bewust te zijn van deze factoren, alsook van de manier hoe we die kunnen sturen.
Of je nu manager, leiding gevende of medewerker bent,verkoper/leverancier of klant, ons succes wordt grotendeels bepaald door het al dan niet effectief omgaan met communicatie.

Typologie: effectief afstemmen en verbinding maken

Persoonlijkheden bepalen hoe mensen op bepaalde situaties reageren. Inzicht krijgen in de persoonlijkheidsvoorkeuren van zichzelf en anderen, helpt om beter af te kunnen stemmen en verbinding te maken. Met andere woorden om succesvoller te zijn.

Kernkwadranten: de medaille en haar keerzijde

Elk individu is geboren met een aantal kernkwaliteiten. Van sommigen zijn ze echter niet zo makkelijk te zien. Het Kernkwadranten model van Daniel Ofman helpt leiding gevenden het potentieel van elke medewerker te ontdekken, alsook de mogelijke uitdagingen en valkuilen om hierop dan te kunnen coachen en de resultaten van het individu, de afdeling en het bedrijf positief mee te beïnvloeden.

Situationeel leiding geven

Als leidinggevende moeten we ervoor zorgen dat de mensen in ons team hun taken en verantwoordelijkheden optimaal opnemen en invullen. Dit vraagt per individu, taak en verantwoordelijkheid een situatie gebonden aanpak. Rekening houdend met de taakbekwaamheid en de taakbereidheid van de medewerker zal de leidinggevende sturen, overtuigen, ondersteunen of delegeren. De juiste stijl op het juiste moment kunnen toepassen is cruciaal om medewerker blijvend te motiveren en de resultaten te maximaliseren.

Resultaat gericht management: PDCA

Elke onderneming is gericht op het behalen van de nodige resultaten om de continuïteit van de organisatie te bestendigen. Het is daarom uitermate belangrijk dat de bedrijfsobjectieven worden vertaald naar heldere afdelings- en individuele doelstellingen. Nadien is het de verantwoordelijkheid van elke leiding gevende om zijn medewerkers coachen door te motiveren, te controleren, bij te sturen tijdens 1-op-1 gesprekken. Tijdens deze opleiding leren managers/leiding gevenden
i. Doelstellingen te formuleren SMART
ii. Gesprekken met medewerkers te voeren (planningsgesprek, feedback gesprek, functioneringsgesprek, evaluatiegesprek,)

Omgaan met verzuim

Er zijn diverse soorten verzuim: wit, grijs en zwart. Bij witte verzuim hebben we het over gerechtvaardigde en aanvaarde afwezigheden bij ziekte of het overlijden van familielid, In deze situaties zal een werkgever zich meestal onthouden van acties, tenzijn medeleven betuigen en de medewerker motiveren zo snel mogelijk de draad weer op te pikken. Het zwarte verzuim zijn de bewuste misbruiken die medewerkers eventueel maken door bvb ongewettigd afwezig te zijn of tijdens de werkuren bewust privézaken afhandelen. Hiertegen kan de werkgever wettelijk concrete maatregelen treffen, die in het slechtste geval kunnen leiden tot het verbreken van de samenwerking. De moeilijkste soort van "afwezigheden" vallen onder wat grijs verzuim wordt genoemd en deze zijn ook het talrijkst met 75%. Het gaat hier om niet (goed) functionerende medewerkers op het werk of werknemers die thuis blijven voor andere redenen dan diegene die hierboven vermeld staan. Vb pesten op het werk, stress, burnout, familiale problemen e.a. De werkgever/leiding gevende heeft er alle baat bij hier op een effectieve manier mee om te gaan om het verzuim zo veel mogelijk in te perken.

Slecht nieuws gesprek

Als manager/leidinggevende moeten we allemaal zo nu en dan medewerkers een minder prettige boodschap brengen:
- bijsturen van foute houding en gedrag, zwakke resultaten
- het beëindigen van de samenwerking
- het niet kunnen inlossen van bepaalde verwachtingen zoals opslag, vast contract, promotie, tijdskrediet, flexibele uren, goede evaluatie...
- het aankondigen van een herstructurering
- ...

Moeilijke gesprekken, die vaak gepaard gaan met de nodige emoties en niet altijd verlopen zoals we het willen. Tijdens dit interactief seminarie wordt gekeken naar een aantal facetten om de gesprekken effectiever te maken:
- communicatie: hoe werkt het en waardoor wordt het beïnvloed?
- typologie: hoe ga ik effectief om met verschillende persoonlijkheden?
- feedback geven: hoe breng ik iets over, met de juiste reactie als gevolg?
- voorbereiding en struktuur van een slecht nieuwsgesprek

Constructief Feedback geven

Het initiatief van boodschap zonder naam.be "geef eens een compliment op een onverwacht moment" was zeker niet uit de lucht gegrepen. Feedback geven is immers geen evidentie, laat staan constructieve feedback! We vergeten positieve terugkoppeling te geven omdat we het vanzelfsprekend vinden dat er goed gepresteerd wordt of zelfs dat de lat steeds hoger wordt gelegd. Negatieve feedback of wat wij noemen "kritiek" vinden we lastig omdat we meestal niet het gewenste resultaat bekomen. De ene "gever" doet het niet, om de "ontvanger" niet te kwetsen, maar geraakt daardoor gefrustreerd omdat niets verandert. De andere"gever"geeft het wel, onomwonden, waardoor de ontvanger dicht klapt, boos weg loopt, ontkent of argumenteert, met als resultaat dat de relatie verzuurt en het alleen maar erger wordt. Tijdens het korte interactieve seminarie lichten we het belang en het doel van constructieve feedback toe, staan we stil bij de valkuilen en de voorwaarden voor constructieve feedback en gaan we in op een aantal methodes om feedback te geven op een constructieve manier.

De witte raaf selecteren

Competentiegericht interviewen of "hoe de juiste man/vrouw effectief en efficiënt selecteren voor een vacature"? Menig zaakvoerder, leiding gevende, HR verantwoordelijke komt er na enige tijd achter bedrogen te zijn door het "buikgevoel", als het er op aankomt om de juiste man/vrouw te selecteren voor een vacature binnen het bedrijf. Zeker wanneer dat buikgevoel de doorslaggevende factor was bij de beslissing. Het feit of het al dan niet "klikt" met de sollicitant biedt namelijk geen garanties dat hij/zij straks ook daadwerkelijk zal doen wat we van hem/haar verwachten. KMO’s beschikken niet altijd over de HR resources om intensief werk te maken van selectieprocedures. Dit betekent echter niet dat het niet mogelijk is om de kwaliteit van de selectie positief te beïnvloeden. Tijdens dit korte, interactieve seminarie gaan we op zoek naar een methode om het succes van de werving te optimaliseren. We zullen het hebben over:
- De kost van een verkeerde werving
- Alternatieve wervingskanalen
- De fazen in de selectieprocedure
- De selectiegesprekken
   o Voorbereiding van het interview
   o Het interview zelf:
      Valkuilen
      sturingsmiddelen
      STAR methodiek
   o Bijkomende parameters

Het doel is met beperkte middelen toch zo effectief en efficiënt mogelijk te selecteren en werven.

Klantgericht denken en doen

Klanten zijn mensen met bepaalde verwachtingen naar anderen toe. Klantgericht denken betekent maximaal onze diensten en producten, maar ook gedrag en houding afstemmen op de verwachtingen van onze interne en externe klanten. Tijdens deze interactieve opleidng zoeken de deelnemers hoe zij dit optimaal kunnen invullen in hun professionele situatie.

Marketing voor starters/ Hoe succesvol zijn in wat ik doe?

Zelfstandig worden en/of een onderneming oprichten en laten groeien, een bedrijf overnemen en succesvol verder zetten, of nog, binnen een bedrijf een leidinggevende rol vervullen, leidt niet altijd en voor iedereen tot het verhoopt succes. De redenen zijn legio, maar niet allemaal onoverkomelijk. Als bedrijfsvoerder, manager, is het goed om af en toe eens stil te staan bij wat we doen, waarom we het doen en hoe we het doen. Op basis daarvan kan bijgestuurd worden en de slaagkansen geoptimaliseerd. Met o.a. het boek "Beans" van Lesley Yerkes als leidraad, gaan we tijdens dit seminarie vanuit onze intenties op zoek naar de basissleutels om succesvol te zijn in wat we doen. De bedoeling is dat elke deelnemerr zich een aantal vragen durft te stellen en er ook eerlijk antwoord op wil geven. Op die manier kan men een helder beeld krijgen van de factoren waar aan gesleuteld dient te worden enerzijds en onze sterktes anderziijds. Een oefening die zeker aan te bevelen is aan iedereen die overweegt iets op te starten en zeker ook aan hen die het succes van weleer wat zoek zijn. Maar ook mensen die goed bezig zijn kan de vraagstelling helpen het succes te bestendigen.

Doelgroep
Startende zelfstandigen en ondernemers
Bedrijfsleiders, managers die zichzelf en hun onderneming eens in vraag willen stellen.
Leiding gevenden binnen ondernemingen
Iedereen die succesvol wil zijn in wat hij/zij doet (van uitvoerende tot leidinggevende)

Effectief verkopen doorheen de 6 fazen in het commercieel proces.

Vele mensen vullen een commerciële functie in, echter is er bij velen nog veel ruimte voor rendementsverbetering. Verkopen is veel meer dan een product/dienst aanbieden tegen een bepaalde prijs. Klanten zijn veel kritischer en veeleisender geworden, en TERECHT. Tijdens deze opleiding analyseren we de verschilllende fazen in het totale verkoopproces en gaan we na welke rol de verkoper hierin te vervullen heeft om zijn kansen op succes te maximaliseren.

Overtuigend presenteren

In communicatie en dus ook bij het geven van een presentatie gaat het voor slechts 7% over wat we zeggen. 38% wordt bepaald door het stemgebruik en 55% door de nonverbale aspecten in communicatie en dus ook de context en de vorm. Met andere woorden hoe dingen gebracht worden beïnvloed voor 93% de overdracht van de boodschap. In deze opleiding vertrekken we van een door de deelnemers recent gegeven uiteenzetting. Deze wordt gaande weg de workshop herwerkt tot een sterk overtuigend geheel.

Account Management

"Een bestaande klant laten groeien is doorgaans makkelijker en kost minder moeite en brengt meer marge met zich mee dan een nieuwe klant te maken. " Een gegeven waar nochtans regelmatig tegen gezondigd wordt. Vaak wordt er in een bedrijf meer aandacht en tijd gewijd aan het binnenhalen van nieuwe klanten dan aan het bestendigen en doen groeien van de business met bestaande klanten. Een account manager heeft hierin een belangrijke rol te spelen en moet dan ook ervoor zorgen dat hij zijn klantenrelatie optimaal uitbouwt om een maximaal resultaat te realiseren . In dit interactief praktijkgericht seminarie van 2 halve dagen, werken we rond thema’s die de effectiviteit van account management positief kunnen beïnvloeden en ons bedrijfsresultaat aansterken.

- Rol en competentieprofiel van de accountmanager (wat moet hij doen en hoe moet hij dit doen?)
- Relatiemanagement wat is dat?
- De DMU : wie zijn ze?
- Typologieën van klanten volgens Insights Discovery: hoe pak ik elke klant persoonlijk aan?
- Resultaat gericht Account (business)- plan: waarom en welke business doen met de klant?
- Klantgerichtheid : hoe ver gaan we?
- Onderhandelen : wat kan, mag en moet?
- Klachten, opportuniteiten tot sterkere relaties en meer business

Tussen de 2 sessies in zullen de deelnemers een opdracht krijgen om uit te werken.

Non-verbale communicatie voor sales

Verkopers kunnen hun succes verhogen door te beseffen dat ze geboren zijn met 2 oren,2 ogen en slechts 1 mond. Het is bijzonder leerrijk om als verkoper al de zintuigen te gebruiken om zoveel mogelijk informatie van de klant te verzamelen en hier dan ook rekening met te kunnen houden in je houding, gedrag, manier van communiceren en het voorstel dat je wil brengen. In deze opleiding leren we de zintuigen te gebruiken en ook allerlei signalen te interpreteren om er optimaal op in te kunnen gaan.

Omgaan met conflicten en klachten

Effectief omgaan met conflicten en klachten helpt ons ook onze doelstellingen te realiseren. De wijze waarom we conflicten trachten op te lossen is afhankelijk van hoe zwaar onze belangen opwegen ten opzichte die van de ander. Ieder heeft vanuit zijn persoonlijkheid hierin een bepaalde voorkeur, maar indien we willen scoren doen we er goed aan ons flexibel op te stellen en het forceren – toegeven – compromis zoeken – vermijden – exploreren tot win win succesvol gebruiken in functie van de situatie.

Effectief vergaderen

In heel veel bedrijven wordt er steeds meer tijd besteed aan vergaderen. Vaak hoor je echter dat:
- mensen van tevoren niet weten wat het doel is van de vergadering,
- men niet bewust is van wat er van hen verwacht wordt,
- vergaderingen ad hoc worden bijeengeroepen, niet op tijd beginnen of op het laatste moment worden gecancelled
- er teveel deelnemers in een vergadering zitten, waarvan er velen zich grotendeels niet betrokken voelen bij hetgeen besproken wordt,
- mensen tijdens de meetings met andere zaken bezig zijn (e-mail, GSM, lezen, submeetings, ...)
- men na de vergadering het gevoel heeft dat men zijn tijd heeft verloren, er geen concrete afspraken zijn gemaakt,
- er na der vergadering geen minutes worden verstuurd
- er geen opvolging komt van hetgeen werd besproken, afgesproken
- ...

Heel veel aspecten die meestal te wijten zijn aan slechte voorbereiding, onvoldoende communicatie, gebrek aan heldere afspraken, ... en daardoor een bron zijn van heel veel tijdverlies. Tijdens het korte interactieve seminarie bekijken we de verschillende facetten van effectief vergaderen
- voorbereiding
- vergaderstruktuur
- taakverdeling
- afspraken
- meeting minutes
- opvolging

Time management

Time is money! En tegelijkertijd is tijd niet te koop! Wanneer we het gevoel hebben achter dingen aan te hollen, aan het einde van de dag "niets" gedaan te hebben, tijd te kort te hebben om alles wat van ons verwacht wordt te realiseren en/of dat wat we zelf allemaal willen verwezenlijken voor mekaar te krijgen, moeten we in eerste instantie daar zelf iets aan doen! Tijdens deze interactieve workshop maken we een analyse van ons huidige individuele tijdsverbruik, gaan we op zoek naar onze belangrijkste tijdsrovers, definiëren we een aantal individuele actiepunten om efficiënter en effectiever met onze tijd om te springen, leren we prioriteiten te stellen in alles wat op ons afkomt en passen we planning toe als een middel om onze tijd goed te beheren en te beheersen.

Doelgroep
Deze workshop richt zich tot iedereen die zijn/haar tijd beter wil beheren en beheersen, tot mensen die de juiste prioriteiten willen leren stellen in de massa aan taken en verantwoordelijkkeden die hen overstelpen, kortom mensen die bereid zijn hun eigen werkmethodiek in vraag te stellen om te komen tot een beter tijdsmanagement.